Sesja Rady Gminy

W dniu 29 kwietnia 2015 roku odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Miedzna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Informacja z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Węgrowie na terenie Gminy Miedzna w 2014 roku oraz plan działania w 2015 roku.
 6. Informacja ZDP o sytuacji na drogach powiatowych na terenie Gminy Miedzna.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok.
 8. Ocena zasobów opieki społecznej Gminy Miedzna.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedzna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2014 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2015-2022,
  b)zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2015 rok,
  c) sprzedaży nieruchomości,
  d) inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym,
  e) inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
  f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych,
  g) rezygnacji z członkostwa Gminy Miedzna ze Stowarzyszenia ?Kapitał-Praca-Rozwój",
  h) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  i) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

W obradach udział wzięło 15 radnych, sołtysi wsi i goście zaproszeni na sesję.


 

ul.Orzeszowska 07-106 Miedzna.  |  zajazd@zajazd-miedzna.pl   |   tel. 792 206 606