Sesja Rady Gminy

W dniu 29 grudnia odbyła się III zwyczajna sesja Rady Gminy Miedzna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2015-2022: 
  a) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedzna projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2015-2022, 
  b) dyskusja,
  c) głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2015-2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedzna na 2015 rok:
  a) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedzna projekcie budżetu gminy na 2015 rok,
  b) dyskusja,
  c) głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedzna na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2014-2018, 
  b) zmian w budżecie gminy Miedzna na 2014 rok,
  c) uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok,
  d) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2015 rok,
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Część II

Spotkanie opłatkowe

W obradach udział wzięło 15 radnych, sołtysi wsi, księża , kierownicy jednostek organizacyjnych gminy jak i szefowie firm współpracujących z gminą.


 

 

 

Sesja Rady Gminy

W dniu 12 grudnia 2014 roku odbyła się II zwyczajna sesja Rady Gminy Miedzna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu I sesji Rady Gminy.
 4. Wybór składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
  a) zgłaszanie radnych do poszczególnych komisji Rady Gminy,
  b) zgłaszanie Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy,
  c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2014- 2018
  b) zmian w budżecie gminy Miedzna na 2014 rok,
  c) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Miedzna.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zamknięcie obrad.

W obradach udział wzięło 15 radnych, sołtysi wsi i goście zaproszeni na sesję.


 

 

Sesja Rady Gminy

W dniu 1 grudnia 2014 roku w Sali zajazdu (Dom Pielgrzyma) w Miedznie odbyła się I zwyczajna Sesja Rady Gminy w Miedznie w trakcie której podjęto uchwały w sprawie:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy przez najstarszego wiekiem radnego.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady.
 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta.
 6. Ślubowanie Wójta.
 7. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

W obradach udział wzięło 15 radnych, sołtysi wsi i goście zaproszeni na sesję.


 

 

 

Szkolenie

W dniu 13 października 2014 roku w Zajeździe w Miedznie odbyło się szkolenie dla mieszkańców gminy zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doractwa Rolniczego z siedzibą w Siedlcach.

Tematem szkolenia było promowanie produktów tradycyjnych i regionalnych.


 

 

 

Diecezjalne dziękczynienie za plony

W dniu 6 września 2014 roku w Miedznie odbyło się diecezjalne dziękczynienie za tegoroczne zbiory. Organizatorami byli :diecezja drohiczyńska, włądze powiatu i gminy.

Po skończonej liturgii, sprawowanej przy ołtarzu polowym, na placu przy Zajeżdzie w Miedznie rozpoczęła się druga część uroczystości . Tutaj rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Tutaj też wręczono nagródy i podziękowano za trud pracy rolnika.

Następnie, zaproszeni goście i licznie zgromadzeni parafianie wysłuchali koncertu strażackiej orkiestry dętej.

Diecezjalne dożynki zakończyły się wspólnym posiłkiem.


 

 

 

Sesja Rady Gminy

W dniu 26 czerwca 2014 roku w Sali zajazdu (Dom Pielgrzyma) w Miedznie odbyła się XXVIII zwyczajna Sesja Rady Gminy w Miedznie w trakcie której podjęto uchwały w sprawie:

1. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2013 rok:

a) przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu przez Wójta Gminy ,

b) wysłuchanie opinii RIO w Warszawie Zespół w Ostrołęce o wykonaniu budżetu,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,

e) informacja o stanie mienia komunalnego,

f) złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

g) wysłuchanie opinii RIO w Warszawie Zespół w Ostrołęce o wniosku Komisji Rewizyjnej

h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego GBP w Miedznie za 2013 rok.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2014-2018,

b) zmian w budżecie gminy Miedzna na 2014 rok,

c) zmieniająca uchwałę Nr XVI/97/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miedzna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.

d) zmieniająca Uchwałę Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

e) określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miedzna.

f) przejęcia od Powiatu Węgrowskiego zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 4220 W Wrzoski ? Miedzna .

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych.

 

W obradach udział wzięło 15 radnych, sołtysi wsi i goście zaproszeni na sesję.


 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 3 z 10

ul.Orzeszowska 07-106 Miedzna.  |  zajazd@zajazd-miedzna.pl   |   tel. 792 206 606