Sesja Rady Gminy

W dniu 30 grudnia 2013r. (poniedziałek), o godz. 10.00 w sali Zajazdu (Domu Pielgrzyma) w Miedznie odbyła się XXV zwyczajna Sesja Rady Gminy w Miedznie. Na Sesji Rady Gminy przyjęte zostały: Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2014-2018 oraz Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedzna na 2014r.

Następnie odbyło się uroczyste, wspólne Spotkanie opłatkowe radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości.


 

 

 

Wystawa

W dniach 14-16.12.2013r. w Zajeździe w Miedznie miała miejsce wystawa prac plastycznych o tematyce Bożego Narodzenia podpopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Miedznie i twórców ludowych z Parafii Miedzna.


 

 

 

Sesja Rady Gminy

W dniu 5 grudnia 2013r. w Sali zajazdu (Dom Pielgrzyma) w Miedznie odbyła się XXIV zwyczajna Sesja Rady Gminy w Miedznie w trakcie której omawiano zmiany w budżecie Gminy Miedzna na 2013 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miedzna na lata 2013-2018.

W obradach sesji udział wzięło 13 radnych, sołtysi z terenu gminy oraz zaproszeni goście.


 

 

 

Pasowanie gimnazjalistów

W dniu 7 listopada 2013r w Zajeździe w Miedznie odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na gimnazjalistę uczniów klas I Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Miedznie.

Po części oficjalnej odbyła się dyskoteka z poczęstunkiem dla uczniów, rodziców i nauczycieli.


 

 

 

Turniej piłki nożnej

W dniu 26 października 2013r na "Orliku" w Miedznie odbył się Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów z klas I - III, podsumowujący rozgrywki ligi orlików i żaków. W turnieju udział wzięły drużyny z Sokołowa Podlaskiego, Dobrego, Łochowa, Korytnicy, Grębkowa i Miedzny.

Po zakończeniu rozgrywek, w Zabytkowym Zajeździe w Miedznie odbyło się wręczenie medali i pucharów. Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli również w zajęciach integracyjnych. Impreza zakończyła się wspólnym grilowaniem.


 

 

 

Sesja Rady Gminy

W dniu 25 października 2013r. w Sali zajazdu (Dom Pielgrzyma) w Miedznie odbyła się XXIII zwyczajna Sesja Rady Gminy w Miedznie w trakcie której omawiano następujące zagadnienia:

  1. Ocenę stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych gminy w 2013r.
  2. Ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy.
  3. Przedstawiono analizę oświadczeń majątkowych radnych, Wójta Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy.
  4. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.
  5. Podjęto uchwały w sprawach:

a) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2013-2018,

b) zmian w budżecie gminy Miedzna na 2013 rok,

c) obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Miedzna na rok 2014,

d) ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,

e) ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,

f) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

g) sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,

h) sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

i) zaopiniowania projektu planu aglomeracji Miedzna,

j)przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedzna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

W obradach Sesji udział wzięło 13 radnych, sołtysi z terenu gminy i zaproszeni goście.


 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 10

ul.Orzeszowska 07-106 Miedzna.  |  zajazd@zajazd-miedzna.pl   |   tel. 792 206 606