Sesja Rady Gminy

W dniu 29 kwietnia 2015 roku odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Miedzna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu IV sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Informacja z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Węgrowie na terenie Gminy Miedzna w 2014 roku oraz plan działania w 2015 roku.
 6. Informacja ZDP o sytuacji na drogach powiatowych na terenie Gminy Miedzna.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok.
 8. Ocena zasobów opieki społecznej Gminy Miedzna.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miedzna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2014 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2015-2022,
  b)zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2015 rok,
  c) sprzedaży nieruchomości,
  d) inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym,
  e) inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
  f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych,
  g) rezygnacji z członkostwa Gminy Miedzna ze Stowarzyszenia ?Kapitał-Praca-Rozwój",
  h) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
  i) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

W obradach udział wzięło 15 radnych, sołtysi wsi i goście zaproszeni na sesję.


 

 

 

Informacja

Niniejszym informujemy, że w dniu 12 czerwca 2015 r. w miejscowym Domu Pielgrzyma  odbyło się tegoroczne Zebranie Przedstawicieli Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"  w Miedznie, w którym udział wzięły 24 osoby.

 

Z poważaniem                       
            Prezes Zarządu                      
          Dariusz Boratyński                  

 

 

 

Koncert hejnalistów

10 maja miał miejce koncert zespołu hejnalistów myśliwskich "Pasja". Koncertowi towarzyszyła wystawa przedstawiająca tradycje myśliwskie. Wystawa i koncert spotkały się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Miedzny.

 

 wystawa1 m  wystawa2 m  wystawa3 m
 wystawa4 m  wystawa5 m  wystawa6 m
 wystawa7 m  wystawa8 m


 

 

 

Z dorzecza Bugu i Liwca: prasowe peregrynacje po powiecie węgrowskim (1810-1939)

Od 8 marca do 14 marca 2015 Zajazd w Miedznie gościł wystawę "Z Dorzecza Bugu i Liwca: prasowe peregrynacje po powiecie węgrowskim (1810-1939)". Wystawa została zorganizowana z okazji 200-lecia istnienia powiatu węgrowskiego.

 

 hist1m  hist2m  hist3m

 

 

Sesja Rady Gminy

 W dniu 27 lutego 2015 roku odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Miedzna z następującym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Analiza wysokości wynagrodzenia nauczycieli w 2014 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej.
 7. Sprawozdanie z działalności GKRPA za 2014 rok
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedzna na lata 2015-2022,
  b) zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2015 rok,
  c) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Miedzna na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki,
  d) przeprowadzenia wyborów do Rad Sołeckich w Gminie Miedzna,
  e) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie,
  f) przyjęcia 3 -letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miedzna na lata 2015 - 2017,
  g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedzna w 2015 roku,
  h) zmian w Uchwale Nr III/15/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedzna,
  i) zmian w Uchwale Nr XXVI/165/2014 Rady Gminy w Miedznie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miedzna na lata 2014-2020,
  j) ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miedzna.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10.  Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 11.  Zamknięcie obrad.

W obradach udział wzięło 15 radnych, sołtysi wsi i goście zaproszeni na sesję.


 

 

 

Ferie zimowe w Domu Pielgrzyma

W czasie ferii zimowych w Domu Pielgrzyma odbyły się następujące zajęcia:

20.01.2015 (wtorek) - godz. 11.00 - 13.00 -  "Feryjne Rozgrywki Gier Planszowych" - zawody w układaniu puzzli na czas, kalambury, rozgrywki w warcaby i inne.

21.01.2015 (środa) - godz. 10.00 -  Zajęcia plastyczne dla uczniów szkoły podstawowej

22.01.2015 (czwartek) - godz. 11.00 - 13.00 -  "Razem weselej" - zabawy literacko-plastyczne i ruchowe.

27.01.2015 (wtorek) - godz. 10.00 - Spotkanie z poetką dla dzieci z klas I - III.

28.01.2015 (środa) - godz. 11.00 - 13.00 - "Magiczny papierowy świat" - zajecia literacko-plastyczne z wykorzystaniem techniki origami.

29.01.2015 (czwartek) - godz. 10.00 - 12.00 -  Zimowe sposoby na dobry nastrój - "Ale bajka" - zajęcia animacyjno-czytelnicze.

Zajęcia przygotowały: Świetlica Socjoterapeutyczna i Biblioteka Gminna.


 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 2 z 10

ul.Orzeszowska 07-106 Miedzna.  |  zajazd@zajazd-miedzna.pl   |   tel. 792 206 606